English  

Plate Octopus Arabesque 4-3/4

Okono tako karakusa