English  

Plate Rt Octopus Arabesque

Okono tako karakusa