Saffron Ceramic Quan Yin
Celadon Ceramic Quan Yin
Eleven-headed Avalokiteshvara
Standing Quan Yin with Scroll
Seated Quan Yin with Ruyi