Map of the Ritsurin Koen Garden

Takamatsu City, Kagawa Prefecture on Shikoku Island

 

Map of the Ritsurin Koen Garden in Takamatsu City, Kagawa Prefecture on Shikoku Island

Map of the Ritsurin Koen Garden in Takamatsu City, Kagawa Prefecture on Shikoku Island